talvi > texts > Den-unge-mannen.en

Den unge mannen

More Swedish alcohol-related humour formatted for wall mounting, this time from Falstaff, Fakir. Here it is in LaTeX, DVI, PostScript; HTML (by HeVeA) is pasted in below.Vad förstår jag med »en ung man i allmänhet»?

Mänsklighetens ideal.

Huru är mänsklighetens ideal beskaffat?

En ung man i allmänhet, som är utsatt för många faror och frestelser.

Vilka äro dessa faror och frestelser?

Förkylning, biljard, kortspel och kärlek.

Huru skyddar sig en ung man bäst emot förkylning?

Genom att stiga upp så sent som möjligt, då det är känt, att den gränslöst råa morgonluften har många offer på sitt (juridiskt oangripliga) samvete.

När bör alltså detta mänsklighetens ideal stiga upp?

Mycket sent. Helst något efter III eftermiddagen. Han bör då hastigt dricka 2:ne (à 3:ne) flaskor vichyvatten, samt därpå sova ännu en eller annan timma. Därefter stiger han ånyo upp, men under iakttagande av det hygieniska försiktighetsmått, att icke låta pigan öppna för under tiden knackande björnar. Sedan detta är gjort, intages en lätt frukost-middag, med 3 à 4 matskedar brännvin och 500 gram pilsner. Några lätta viner kunna också tillåtas, men endast 2 à 3 slag. Är förkylningen i mycket starkt antågande, och det på samma gång är Thorsdag, kunna 550 à 600 gram varm punsch till ärtorna möjligen höja de duvna livsandarna till en höjd som närmar sig

Himalaya,

eller --- varför icke? --- ett annat, ännu högre berg.

Vad därpå?

Variété.

Vad är det?

Den sekelslutets själsnjutning, som består däri, att en krögare låter en ung kvinna mellan 35 à 55 år utstöta en serie av sinsemellan olika, hjärteskärande skrik på tyska, samtidigt me att hon upplyfter sitt vänstra överben till jämnhöjd med --- eller något över --- hakan.

Är detta hela variéténs väsen?

Nej, dit hör även oväsen och --- enligt riksdagens senaste recept --- vin och maltdrycker.

Har då riksdagen egentligen med variétén att syssla?

Ja, ty variatio delectat, och punsch kan man tära på förmiddagarna, menar lantmannapartiet.1

Vad har den unge mannen att göra efter variétén?

Intaga en del ädlare födoämnen samt 1,200 välkomna gram punsch, varjämte han bör döda de baciller, som alltid lura i luften, genom häftigt utandande av importerad rök från Habana (uttalas Åbus).

Huru dags bör han gå till sängs?

Såvida han verkligen kan själv till sängs, och icke bäres dit av goda vänner, trogna grannar och mera sådant, får det dock icke ske för tidigt, ty därigenom bleve han försatt i nödvändigheten att nästa dag stiga tidigt upp, vilket --- såsom ovan antytts --- är förfärligt farligt. Före fyra bör han under inga omständigheter gå till sängs, och helst icke förr, än solen gått upp, ty »morgonstund har guld i mund», och den unge mannen behöver i regeln mycket guld, för att bekvämt kunna rimma på »skuld».Kan den unge mannen göra mer för att skydda sig emot förkylning?

Den redan förut omnämnda punsch-dosis kan vid högtidligare fall ökas ända till 3,600 gram. Skulle då feber och hög törst inträda, intages 2/3 liter öl eller motsvarande kvantitet porter. O. s. v.

Den nu beskrivna levnadsordningen måste noggrant följas, ty intent är så nyttigt för en ung man, som et regelbundet levnadssätt.


1
Punsch är ett lätt förmiddagsvin, men toddy är finare.

Sättarens uppfattning.

Last modified 2004-06-26 04:42 BST